построение предложения

  • Правильно ли построено предложение?
    This give me new knowledge

  • It gives или That gives...