Проверьте перевод, пожалуйста

 • Работа с упором на темы: Subjunctive Mood, Participle, Gerund, Infinitive
  1. Як ми не намагалися, він все одно пішов. Напевно, йому стало нудно. Мені так хотілося поговорити з ним, але виявилось, що він вже все знає, і мені не треба було нічого йому пояснювати.
  2.У мене буле таке відчуття, ніби навколо зібралось ціле місто. Звідуcіль були чутні крики: «Хай живе свобода!» Я помітив своїх друзів, які стояли неподалік від мене. Побачивши, що я підхожу, вони перестали розмовляти.
  3. Напевно, він засмучений. Але вона повинна була його кинути. Їй судилося вийти заміж за іншого. Коротше кажучи, справа закінчилась тим, що вони посварились. Так, з ним важко мати справу.
  4. Одного вечора бачили, як він заходив до цього будинку, але ніхто не бачив, щоб він виходив із нього. Ви могли б попередити його, щоб не сталося лиха! Що ж робити?
  5.Ах, якби тільки він не говорив останніх слів! Я просто не могла не розсміятися! Як би там не було, треба було стримувати себе. Мені жаль, що я образила його.
  6. Було чути, як стукотить дощ по даху та шумлять дерева в саду. Від холоду у мене було таке відчуття, ніби руки перетворилися в льодинки. Я боявся, як би не захворіти.
  7. Шкода, що ви так байдужі. І це не можна заперечувати. Були б ви більш уважні, вам би не довелося зараз вибачатися. Вам нічого не залишається робити, як визнати вашу провину.
  8. Я так рада, що ми нарешті вдома. Давно пора лягати спати, але я не можу не думати про лист, написаний моїм другом. Я не хотіла, щоб хто-небудь бачив цей лист, і я пам’ятаю, що десь заховала його, але не пам’ятаю де.
  9. - Припустимо, я напишу це, що буде далі? – У мене і в думках не було просити вас про це. Ніхто не може вас змусити це зробити.
  10. Вам нема чого говорити про це зараз. Якщо трапиться зустрітися з ним, заходьте до мене, і ми все обговоримо. Це питання варто обговорити разом.
  11. Викладач очікував, що він краще відповість на іспиті, але він,напевно,погано підготувався. Так, його відповідь залишає чекати кращого, м’яко кажучи. Йому було соромно, що він погано відповів.
  12. Якби тоді було темно, ніхто б нічого не побачив і мені б не довелося пояснювати. Будь вони прокляті, ці свідки! Я не хотів,щоб хто-небудь це бачив.
  13.Борони Боже. Я більше ніколи не піду туди. Якби не він, я б ні за що не зробив цього. Сподіваюся, вам не доведеться шкодувати про це. Хай вибачить вас Бог.
  14. – Де б ви не були, приймайте ліки вчасно, щоб ми могли бути впевнені у вашій безпеці. Я наполягаю на тому, щоб мої розпорядження виконувались. Уникайте вживати жирну та солону їжу. Обовязково, доктор.
  15. Я заперечував, щоб він йшов туди так пізно. Як шкода, що все так вийшло! Не піди він туди,він би міг уникнути жахливої ганьби. Але зараз вже нічого не поробиш.
  16.Ми домовилися про зустріч сьогодні. Якби він не запізнився! Сподіваюся, що ніщо не завадить йому прийти. Боюся, я не зможу чекати його, якщо що-небудь трапиться.
  17. Дивно, що ти ніколи не говорив про це. Вона завжди наполягала, щоб ти був абсолютно чесний з нею. Мабуть, тобі було дуже важко говорити про це.
  18. Я продовжувала громко говорити, але вона,здавалось, не чула мене. Її поспішний погляд помітив вицвілі фотографії,які лежали на столі. Помітивши це, я замовкла. Я зрозуміла,що немає сенсу давати їй поради, вона все рівно їх не хоче слухати.
  19. Вона стояла біля вікна, замислено дивлячись у далечінь. Вона не звикла отримувати подарунки і була здивована, побачивши розкішні рози на столі. «Не може бути, що ці квіти для мене», подумала вона.
  20. Я повинна бути там, щоб з’ясувати всю правду. Досить сказати тільки одне слово і все буде ясно. Давно пора було це зробити. До чого нам сваритися? Я не схвалюю, коли люди сваряться через дрібниці.

  1) No matter how hard we might have tried he would leave anyway. He must have been bored. I would like to talk to him so much, but it turned out, that he knew everything and I have nothing to explain him.
  2) I felt as if the whole town surrounded me. Voices would come from everywhere: “Long live freedom”( May freedom live! )I noticed my friends standing not far from me. Having seen my approaching they stopped talking.
  3) You must be upset. But she must have broken up with you. Her was to marry another man. To cut a long story short the matter finished their arguing. He is hard to deal with.
  4) One evening he was seen entering this building, but nobody saw him leaving it. You could have warned him earlier but the trouble happened. What are we to do now?
  5) Oh if only he did not say those last words? I could not help laughing. Anyway I should have kept myself in hands. I wish I hadn’t been upset him.
  6) The rain was heard noising on the roof and trees were heard noising in the garden. Because of cold I feel as if my hands turned into ice. I fear lest I should catch a cold.
  7) I wish you were not so indifferent. Be you more attentive you needn't have apologized now. You have nothing to do but plead guilty.
  8) I am so happy that we are finally at home. It is high time we went to bed, but I can’t help thinking about the letter written by my friend. I didn’t want anybody to see that letter, but I remember hiding it anywhere, but I don’t remember where.
  9) Suppose I wrote it and what would be next? No, you needn`t do it. I would never have thought to ask you about this. Nobody can make you do it.
  10) You needn`t say about it now. If you should meet him come to my place and we will discuss everything all together. This question should be discussed together.
  11) The teacher expected him to answer better on the exam, but he must be prepared badly. Thus, his response leaves much to be desired, to put it mildly. He was ashamed having responded badly.
  12) If it were dark then nobody would have seen anything and I would not have had to explain. Witnesses be hanged. I didn’t want anybody saw it.
  13) God forbid. I will never go there again. But for him I would have never done it. I hope you will not regard it. May God forgive you.
  14) Whenever you may be take the medicine in time that we would be sure in your safety. I insist on my orders being done. Sure doctor.
  15) I denied his going there so late. I wish everything had happened in another way, if he hadn`t gone there he could have avoided this terrible shame. But there is nothing to be done.
  16) We arranged to meet today. I fear lest he should be late. I am afraid I will not be able to wait for him if something happens.
  17) It is strange that you have never told about it . She is always insisted on your being absolutely honest with her. It seems too hard to be discussed.
  18) I went on speaking loudly, but she seemed not to hear me. Her hasty glance noticed faded photographs laying on the table. Having seen it, I stopped talking. I understood that there was no sense in giving her pieces of advice, she will not be listening them anyway.
  19) She stood by the window, looking thoughtfully into the distance. She was not used to receiving gifts and was surprised to see the magnificent roses on the table. "It cannot be that these flowers for me," she thought.
  20) I must be there to find out the truth. It is enough that she should say a word and everything will be clear. It's high time we did it. Why should we quarrel? I don’t like people quarrelling over trifles.

 • Если что, русский вариант текста
  1. Как мы ни старались, он все равно ушел. Наверное, ему стало скучно. Мне хотелось поговорить с ним, но оказалось, что он уже все знает, и мне не надо было ничего ему объяснять.
  2. У меня было такое ощущение, будто вокруг собралось целый город. Везде были слышны крики: «Да здравствует свобода!» Я заметил своих друзей, которые стояли неподалеку от меня. Увидев, что я подхожу, они перестали разговаривать.
  3. Наверное, он расстроен. Но она должна была его бросить. Ей суждено выйти замуж за другого. Короче говоря, дело закончилось тем, что они поссорились. Да, с ним трудно иметь дело.
  4. Однажды видели, как он заходил в этот дом, но никто не видел, чтобы он выходил из него. Вы могли бы предупредить его, чтобы не случилось беды! Что же делать?
  5.Ах, если бы только он не говорил последних слов! Я просто не могла не рассмеяться! Как бы там ни было, надо было сдерживать себя. Мне жаль, что я обидела его.
  6. Было слышно, как стучит дождь по крыше и шумят деревья в саду. От холода у меня было такое ощущение, будто руки превратились в ледышки. Я боялся, как бы не заболеть.
  7. Жаль, что вы так безразличны. И это нельзя отрицать. Были бы вы более внимательны, вам бы не пришлось сейчас извиняться. Вам ничего не остается делать, как признать вашу вину.
  8. Я так рада, что мы наконец-то дома. Давно пора ложиться спать, но я не могу не думать о письме, написанном моим другом. Я не хотела, чтобы кто-нибудь видел это письмо, и я помню, что где-то спрятала его, но не помню где.
  9. - Допустим, я напишу это, что будет дальше? - У меня и в мыслях не было просить вас об этом. Никто не может вас заставить это сделать.
  10. Вам нечего говорить об этом сейчас. Если случится встретиться с ним, заходите ко мне, и мы все обсудим. Этот вопрос стоит обсудить вместе.
  11. Преподаватель ожидал, что он лучше ответит на экзамене, но он, наверное, плохо подготовился. Так, его ответ оставляет ждать лучшего, мягко говоря. Ему было стыдно, что он плохо ответил.
  12. Если бы тогда было темно, никто бы ничего не увидел и мне бы не пришлось объяснять. Будь они прокляты, эти свидетели! Я не хотел, чтобы кто-нибудь это видел.
  13.Бороны Божие. Я больше никогда не пойду туда. Если бы не он, я бы ни за что не сделал этого. Надеюсь, вам не придется жалеть об этом. Да простит вас Бог.
  14. - Где бы вы ни были, принимайте лекарства вовремя, чтобы мы могли быть уверены в вашей безопасности. Я настаиваю на том, чтобы мои распоряжения выполнялись. Избегайте употреблять жирную и соленую пищу. Обязательно, доктор.
  15. Я возражал, чтобы он шел туда так поздно. Как жаль, что все так получилось! Ни пойди он туда, он бы мог избежать ужасной позора. Но сейчас уже ничего не поделаешь.
  16.Мы договорились о встрече сегодня. Если бы он не опоздал! Надеюсь, что ничто не помешает ему прийти. Боюсь, я не смогу ждать его, если что-нибудь случится.
  17. Удивительно, что ты никогда не говорил об этом. Она всегда настаивала, чтобы ты был абсолютно честен с ней. Пожалуй, тебе было очень трудно говорить об этом.
  18. Я продолжала громко говорить, но она, казалось, не слышала меня. Ее поспешный взгляд заметил выцветшие фотографии, которые лежали на столе. Заметив это, я замолчала. Я поняла, что нет смысла давать ей советы, она все равно их не хочет слушать.
  19. Она стояла у окна, задумчиво глядя вдаль. Она не привыкла получать подарки и была удивлена, увидев роскошные розы на столе. «Не может быть, что эти цветы для меня», подумала она.
  20. Я должна быть там, чтобы выяснить всю правду. Достаточно сказать только одно слово и все будет ясно. Давно пора было это сделать. К чему нам ссориться? Я не одобряю, когда люди ссорятся по пустякам.