Like begets like

Подобное рождает подобное.

Кто от кого, тот и в того. От яблони яблоко, от ели - шишка.

Другие пословицы: